FANDOM


Vesht nam-tor Surak dan-lo'uk vuhlkansu ven-dol-tarsu - ek'talsu - eh ozhikasu. Vesht nam-tor ish-veh sa-mekh zherka-famik t'ha'kiv.

Ha'kivEdit

Vesht ha-tor Surak svi'kehr-tehtvun. Ish-veh vuhlkansu ka-talupik t'Albert Einstein heh Isaac Newton.

Vesht bablareh Surak svi'Zhuk-fasek t'T'Khasi - eh vesht afer-tor ish-veh Fmak t'T'Karath svi'Eiktra t'Plak.

Patanafal Surak sehtebihk t'IDIC |Infinite Diversity in Infinite Combinations|. Satal Surak zahelsular na'maatlar pukanik fi'T'Khasi - ya'akash na'sochya eh korseivel T'Khasi s'vashaya. Wekh-zahelsular stalik - hi t'forti vesht srasha sochya. Stal saya-has-mar s'galu-wunlar Surak fi'Seleya.

KatraEdit

Fa'tevakh t'Surak, shital katra t'Surak svi'kak t'katra. Vesht nam-tor kak putal-tor s'Syrran svi'2137. Vesht afer-tor Syrran Syrransular. Nohval zahelsular t'Syrran k'ish-veh, eh vesht estuhl au kashek t'Surak. Vesht tev-tor Syrran svi'2154 svi'mazhiv-sahriv, heh vesht shan-tor katra t'Surak na'Jonathan Archer. Vesht tal-tor Archer Fmak t'T'Karath heh Kir'Shara. Tital Archer katra svi'kelek-han vuhlkansu.

Taranlar t'SurakEdit

>Dakh'uh pthak. Nam-tor ri ret na'fan-kitok fa tu dakh pthak<.

>Vah mau vah tor-yehat ri stau. Kup-fun-tor ha'kiv na'ish du stau? Dom nam-tor vohris nem-tor ha'kiv<.

>Ma etek natyan — teretuhr lau etek shetau weh-lo'uk do tum t'on<.

>Nam-tor ri thrap wilat nem-tor rim<.

>Shiyau thol'es k'thorai ri k'ahm<.

>Tilek svi'khaf-spol t'vathu - tilek svi'sha'veh<.

>Variben veh sochya kuv nam-tor vah goh yut ha-tor<.

>Ri klau au ik klau tu. Nufau au sochya - yi dungi ma tu sochya<.

>Ri vath kau eh ri vath rok nam-tor na'etek hi etek kau-tor<.

>Pulau na'vathular k'nuhk. Nar-tor pulaya s'au k'ka'es - k'el'rular tun-bosh<.

>Nam-tor wak vah yut s'vesht na'fa'wak heh pla'rak. I'wak mesukh-yut t'on<.

>Eik-veshtaya to'ovau kau - lu veshtaya ri glazhau goh na'kastorilaya t'kashan<.

>Spunau bolayalar t'Wehku bolayalar t'Zamu il t'Veh<.

>Nam-tor rubah bolaya-torek t'ek'nam<.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.